Artskart og Artsobservasjoner

De fleste som tilbringer mye tid utendørs observerer forekomster av planter og dyr som kan være av interesse for andre, ikke minst de som forvalter naturområdene våre. Fagkonsulenter som skal sjekke ut et område i forbindelse med en utbyggingssak har begrenset med tid og ressurser, og kan bare sjelden gjøre grundige undersøkelser ute i terrenget - og kommunene og Fylkesmennenes miljøvernavdelinger er avhengige av innsamlet informasjon for å kunne ta stilling til de samme planene når de kommer på deres bord. Er det en interessant forekomst i ditt område som bare du vet om, er det betydelig større risiko for at det kan skje skadelige inngrep der enn dersom opplysninger om forekomsten også er tilgjengelig for andre. Sensitiv informasjon av typen rovfuglreir og lignende bør man selvfølgelig være forsiktig med å spre, men også her gjelder den generelle regelen om at det ingen kjenner til, er det heller ingen som kan ta vare på.

Men det behøver ikke være snakk om sjeldne arter for at informasjon skal være verdifull. Forekomster av enkelte relativt vanlige arter kan for eksempel indikere at det er uvanlige naturtyper i området, og uansett er for mye informasjon bedre enn for lite. Artsdatabanken er en uavhengig, statlig institusjon som arbeider for å øke kunnskapen om arter og artsforekomster i Norge, og de administrerer en innsynsløsning på internett som heter Artskart. Her ligger det pr. august 2012 nesten 14 millioner poster (artsregistreringer) med funn og observasjoner av dyr og planter. Ettersom Artskart er åpen for informasjon fra både leg og lærd, er det som man kan vente et klart flertall av fugleobservasjoner. Men det er også lagt inn mer enn 3 millioner registreringer av karplanter, over 300 000 av sommerfugler, over 90 000 av pattedyr - ned til flatormene, der det bare er lagt inn 88 observasjoner av 14 arter...

Legge inn registreringer: Artsobservasjoner.no

Artskart viser bare allerede registrerte observasjoner, så dersom du har nye data må de legges inn i et av rapportsystemene på nettsida artsobservasjoner.no. Der finnes det seks rapportsystemer: FuglerPattedyr, amfibier og reptiler, Fisk, Småkryp, Vekster og Store rovdyr. Sistnevnte fører neppe til noe godt for de individene som rapporteres, men ellers vil jeg oppfordre alle til å melde inn så mange observasjoner som mulig.

Som eksempel kan vi gå gjennom innlegging av registreringer i rapportsystemet for småkryp. Jeg vil legge inn de øyenstikkerartene jeg har artsbestemt fra et vann. Jeg finner fram artsobservasjoner.no, og klikker på Rapportsystemet for småkryp. Denne siden vises:

Først av alt må du registrere deg og få passord ved å klikke på "Bli rapportør" i menylinja øverst. Fyll ut innmeldingsskjemaet som dukker opp. Du får tre valg for hva slags koordinatfesting av observasjonene dine du vil bruke. Jeg bruker UTM sone 33 (Euref 89). Trykk Lagre. Passord får du tilsendt pr. epost. Dessverre må du opprette en brukerkonto for hvert av de seks rapportsystemene i Artsobservasjoner...

Så kan du klikke på "Logg inn" i menylinja. Skriv inn brukernavn og passord, klikk logg inn, og du er inne på startsiden for innloggede. Der står det en forklaring på hvordan registreringer kvalitetssikres i Artsobservasjoner.

For å legge inn funn, må du klikke på "Rapportere" i menylinja øverst på den sida du har logget inn i, og deretter på "Nytt funnsted" like nedenfor. Denne siden vises:

Under "Lokaliteter - Funnsted" til venstre fyller du inn fylke og kommune. Så går du over til kartet, og zoomer inn til du finner stedet der du gjorde artsfunnet. For å prikke funnstedet inn på kartet, klikker du først på den lille knappen til høyre øverst på venstre side av kartet (når pila peker på denne, kommer teksten "Lag nytt funnsted/lokalitet!" fram). Deretter plasserer du den lille blå sirkelen som vises, så nøyaktig som mulig på funnstedet på kartet. Når det er gjort, blir sirkelen rød og vises på denne siden:

Skriv inn et navn på lokaliteten i det grønne feltet til venstre. Der ligger allerede nøyaktige koordinater og annen informasjon, automatisert fra kartet. Trykk "Lagre".

For å legge inn observasjonene dine, må du i den øvre menylinja nå klikke på "Rapportere" under hovedvalget "Rapportere". Da dukker denne lista opp:

Her legger du inn data. Tabellen har noen kolonner der du må velge tekstalternativ og slipper å tenke så mye selv, men mot den høyre enden er et datofelt (hva som egentlig menes med "sluttdato" er jeg usikker på, kanskje det ikke er meningen å rapportere før du er sikker på at du har vært ved lokaliteten for siste gang?), et kommentarfelt der du kan skrive om observasjonen (f.eks antall hanner og hunner), "Det." der du kan skrive om hvordan du har artsbestemt individene (f.eks. Artsbestemt fra fotografier), og "Biotop/substrat, der du kan beskrive (kort!) naturtypen. Helt til høyre kan det krysses av for ulike valg. Disse vises når du fører pila over dem, og er ganske selvforklarende.

Klikk på "Lagre" under tabellen, og du får beskjed om at opplysningene er lagret, samtidig som tabellen blir blank. Litt forvirrende, men dataene er ikke forsvunnet! Dersom du klikker på "lokaliteter" helt til venstre i menylinja under "Rapportere", kan du se dataene om lokaliteten du har lagt inn, og klikke på et kartsymbol som åpner et nytt vindu med kart over lokaliteten.

Det er også muligheter for å se på flere, og andres, observasjoner. I så fall klikker du på "Vis funn" i hovedmenylinja. I boksen som vises, må du velge artsgruppe (i vårt tilfelle "døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer"), og skrive inn artsnavnet du er interessert i. Så klikker du på "søk". Uansett om du har skrevet inn norsk eller latinsk artsnavn, dukker det opp en lenke i form av artens norske navn. Dersom du klikker på denne lenka (det skjer ingenting) og deretter på "Presentere funn" oppe i menylinja, får du se alle registreringer av denne arten. Klikker du ikke på lenka, men direkte på "Presentere funn", får du alle registreringer av alle døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer i basen. Rettere sagt kommer du til en side der du kan velge mellom ulike presentasjoner av dataene du leter etter, i form av histogrammer, tabeller og kart. Kartene gir få muligheter for å zoome ut og inn og flytte seg rundt, så jeg foretrekker "Observasjonstabell" øverst til venstre. Der har du muligheten for å se statiske kart over registreringene, innlagte bilder, og kommentarer i tillegg til de faste opplysningene om hver registrering:

 

Se på registreringer: Artskart.no

Artsobservasjoner er først og fremst ment for innlegging av data og bearbeiding av disse. Vil du sjekke hva som er registrert av funn i et område, er det Artskart som er løsningen. Her er du heller ikke begrenset til ulike grupper av dyr og planter, men kan se registreringer fra alle basene samtidig.

Innholdet i Artskart framgår av førstesida, der det er listet opp hvor mange registreringer som er gjort til enhver tid:

Artskart er dessverre relativt krøkkete å håndtere, og langt fra selvforklarende. Når du skal inn for å se på kart, er det for eksempel ikke "Kart" som er det rette valget i menylinja øverst. Først må du klikke på "Søk", og denne siden vises:

Se hva som er registrert av artsfunn i din kommune:
For å få et overblikk over registreringer i din kommune, bruker du boksene som står under "Geografisk søk". Først velger du fylke, deretter kommune, og så trykker du på knappen "Søk geografisk". Du kan også, før du trykker på søkeknappen, velge om du vil ha med alle kategorier i rødlista (sjeldne/truede arter) og svartelista (fremmede/uønskede invasjonsarter). Vi velger en liten kommune med få registreringer, og tar med alt. Et klikk på "Søk geografisk" får fram denne kartsiden:

Her er alle funn vist, både rødlistede arter, svartelistede arter, og helt vanlige arter som ikke står på noen liste. Tegnforklaring står øverst til venstre. Blir det for mange funn, kan du for eksempel fjerne svartelisteartene, eller om du er interessert i sjeldnere arter kan du fjerne de artene som på rødlista har kategorien LC (livskraftig). Disse er egentlig ikke rødlistede, men er en kategori der "alt annet" puttes inn. Disse endringene kan ikke gjøres på kartsida, men må gjøres på søkesida (gå tilbake, eller trykk på "Søk"). NB: Du må trykke på "Nytt søk" hver gang du skal endre på noe på søkesida. Ellers får du det ikke til å fungere. Fylke og kommune må skrives inn på ny.

Det du kan endre direkte på kartsida, er Funntype og Kilde, det vil si hvor registreringene er hentet fra. "Funn med belegg" vil si at registreringene stammer fra et museum eller en mer eller mindre vitenskapelig institusjon, der arten er samlet inn og artsbestemt sikkert. "Miljølære" er skolenes registreringssystem, mens "Artsobservasjoner.no" er databasene vi har gått gjennom ovenfor. Hva som skiller denne fra valget "Observasjon av arter" vet jeg ikke, og jeg kan heller ikke forklare hvorfor samtlige registreringer vises når alle funntyper og kilder er krysset vekk...

For å få vite noe om hva som skjuler seg bak et symbol på kartet, klikker du på informasjonsknappen ("i") til venstre like over kartet. En pil med et spørsmålstegn vises på kartet, og med denne kan du klikke på den forekomsten du vil vite mer om. En informasjonsboks vises da på kartet:

Symbolet som markerer plasseringen av funnet skjuler i dette tilfellet ikke bare en, men seks ulike objekter. Dette ser du helt øverst i boksen. Du må klikke på hver av tallene fra 1 til 6 for å få fram informasjon om alle funnene på lokaliteten.

Som bruker av Artskart er det viktig å være klar over at her ligger det registreringer av gammel og ny dato, og dise har høyst ulik presisjon på stedsangivelsen. Særlig innenfor botanikken er det en del registreringer fra dengang folk dro rundt og botaniserte uten GPS, og gjerne bare oppga funnstedet så lite nøyaktig som "Sogn: Leikanger: Frekaland". Kartkoordinater ble kanskje oppgitt, men da med utgangspunkt i et sikkert temmelig grovt papirkart. Sjekk derfor dato og geografisk presisjon for registreringen! Dette kan gjøres ved å klikke på lenka "vis mer detaljer for denne posten" nede i informasjonsboksen som dukker opp når du klikker på et kartobjekt. Da vises skjermbildet under:

I nedre del av teksten til venstre står det "Geografisk presisjon (m): 707", som i praksis betyr at artsfunnet ble gjort et eller annet sted innenfor en rute med sider på 707x707 meter. Den samme ruten er vist på kartutsnittet, med artssymbolet (rød prikk) midt i. Denne registreringen skriver seg fra 5. juli 1937, og det blir relativt mye eng å undersøke dersom man vil prøve å finne ut om akkurat denne arten framdeles er å finne på stedet!

I den grad det er lagt inn mer sensitive ting, som hekkeplasser for rovfugl som enkelte helst ikke bør få detaljert kjennskap til, kan nøyaktigheten på plottet være så grov som innenfor en rute på 5x5 km - i alle fall når registreringen vises for andre enn finneren og andre som har spesiell tilgang.

Søke etter spesielle arter:
Dersom du ikke er ute etter det store overblikket, men ønsker å finne ut om en spesiell art er funnet i et område, må du tilbake til sida "Søk" og bruke søkemulighetene under "Søk etter enkeltarter, grupper o.l." Husk å trykke på knappen "Nytt søk" hver gang du kommer tilbake til søkesida!

Vi holder oss til øyenstikkerne, og i boksen "Artsgrupper" velger vi derfor "Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer" fra fanen der. Så må vi velge art. Vi kan enten klikke direkte på "Søk etter navn" og få listet opp de 100 artene som er registrert fra denne gruppen, og så velge de artene vi ønsker fra listen - eller vi kan skrive inn artsnavnet i boksen "Vitenskapelig navn" eller "Norsk navn" (merk at ikke alle arter har norsk navn, bare det latinske). Vi vil se på funn av vanlig blå vannymfe, Coenagrion hastulatum. Etter å ha skrevet inn navnet, klikkes på "Søk etter navn" og navnet dukker opp nede til venstre, under "1) Velg arter/grupper i søkeresultatet". Sammen med navnet dukker det også opp en liten boks der det står "legg til alle". Klikk på den, og artsnavnet dukker opp også under "2) Utvalg" like ved siden av.

Under "3) Trykk her for å se utvalget" ser vi at det er 1557 poster med akkurat denne arten. For å få fram kartet, klikker vi på "Vis utvalg i kart". Denne siden vises:

Her er det bare å zoome inn og ellers bevege seg rundt på kartet, som fungerer på akkurat same måte som beskrevet ovenfor, men i dette tilfellet er det begrenset til en art.

Det er mange flere muligheter både i Artsobservasjoner og i Artskart enn de som er nevnt her (under Artstre i menylinja i Artskart finnes for eksempel en grei måte å bestemme hvilke arter i en gruppe som skal vises på kartet). Men dette får være nok som en generell innføring i hvordan man kan legge inn observasjonene sine og søke etter informasjon. Ta systemet i bruk, du har mye å bidra med!

For å kunne legge inn observasjoner, bør man naturlig nok vite hva man har tatt bilde av. Hjelp til artsbestemming finner du her.

 

Hjem

10.8.2012

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer